Algemene voorwaarden

Algemeen

Tiny Tale is een online platform bedoelt om momenten van kinderen te bewaren en terug te kijken. Tiny Tale bestaat uit een internetwebsite en een ‘smartphone-applicatie’. Ouders die gebruik maken van Tiny Tale kunnen foto’s, films en ander digitaal materiaal (zoals tekening, schrijfwerkjes of audiofragmenten) van hun kinderen bewaren en delen met hun ‘inner circle’ (zoals familie en naaste vrienden). Het digitale materiaal wordt automatisch opgeslagen op een persoonlijk Tiny Tale-account. Het materiaal wordt op chronologische volgorde weergegeven op een ‘timeline’. Ouders kunnen zelf een indeling maken op onderwerpen als ‘birthday’, ‘holiday’, ‘sports’ en/of ‘others’.

Via zowel de internetwebsite als de smartphone-applicatie kunnen ouders personen die zij tot hun inner circle rekenen uitnodigen. Zo krijgt de inner circle toegang tot het digitale materiaal van hun kind. Alleen personen die door de ouders worden uitgenodigd hebben toegang tot het Tiny Tale-profiel van hun kind. Er wordt een strikt privacybeleid gehanteerd.

Bij plaatsing van nieuw materiaal wordt (desgewenst) een ‘notification’ gestuurd zodat de inner circle direct op de hoogte is en kan reageren.

Artikel 1 – Definities

In deze algemene gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder:

 • “Aanbieder”: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘Tiny Tale B.V.’, zijnde de eigenaar en beheerder van Tiny Tale.
 • “Tiny Tale-account”: persoonlijk digitaal platform c.q. profiel waarop de hoofdgebruiker digitaal materiaal van zijn of haar kind kan plaatsten.
 • “Hoofdgebruiker”: degene die een Tiny Tale-account opent c.q. aanmaakt en van dat account gebruik maakt.
 • “Subgebruiker”: degene die door de hoofdgebruiker wordt uitgenodigd en volledig of gedeeltelijk wordt gemachtigd gebruik te maken van het Tiny Tale-account van hoofdgebruiker.
 • “Gebruiker”: hoofdgebruiker en subgebruiker tezamen.
 • “Partijen”: aanbieder en gebruiker.
 • “Gebruik”: alle handelingen waartoe hoofd- en/of subgebruiker gemachtigd zijn zoals het bekijken van het op het Tiny Tale-account geplaatste digitale materiaal en/of het plaatsten van digitaal materiaal op het Tiny Tale-account.
 • “Website”: de website van Tiny Tale, onder meer bereikbaar via www.tinytale.com en de ‘smartphone-applicatie’.
 • “Inhoud”: alle grafische afbeeldingen, foto’s, tekst, geluid, muziek, video’s, audiovisuele combinaties, interactieve elementen, computerprogrammatuur, scripts en alle andere materialen die in of door middel van de Website worden gepubliceerd, dan wel die door een hoofd- of subgebruiker gedownload of geĆ¼pload kunnen worden.
 • “Diensten”: alle diensten die door aanbieder via de website ter beschikking worden gesteld, zoals het raadplegen van de Website, het downloaden en uploaden van Inhoud.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Door registratie op de website of door gebruik te maken van de diensten van aanbieder, inclusief de mobiele toepassingen, verklaart gebruiker deze gebruiksvoorwaarden te hebben gelezen en begrepen, en stemt ermee in door alle bepalingen te zijn gebonden.

2.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

2.3 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

2.4 Indien aanbieder niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat aanbieder in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 – Diensten en gebruik

3.1 Gebruiker garandeert jegens aanbieder dat hij minimaal 18 jaar oud is en dat hij bevoegd is gebruik te maken van de diensten en te handelen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. Daarnaast staat gebruiker er jegens aanbieder voor in dat de verplichtingen uit hoofde van deze gebruikersvoorwaarden zullen worden nagekomen.

3.2 Gebruik van de diensten als hoofdgebruiker is louter toegestaan via zijn eigen Tiny Tale-account.

3.3 Gebruik van de diensten door subgebruiker via een Tiny Tale account is louter toegestaan indien en voor zover deze subgebruiker is uitgenodigd en/of geautoriseerd door hoofdgebruiker van het betreffende Tiny Tale-account.

3.4 Onverminderd de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden mag het gebruik dat gebruiker van de diensten maakt:

 • niet gebaseerd zijn op onwaarheden en/of misleidend zijn.
 • geen inbreuk maken op rechten van aanbieder of derden, waaronder auteursrechten, merkenrechten of enige andere intellectuele eigendomsrechten of privacyrechten.
 • niet in strijd zijn met enige wet, regeling, verordening of andere toepasselijke regelgeving.
 • geen virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de website en/of de computersystemen van aanbieder te omzeilen.
 • niet gericht zijn op het verkrijgen van ongeoorloofde toegang tot de website, de computersystemen en/of de databestanden van aanbieder.
 • geen commercieel karakter hebben, tenzij aanbieder hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.
 • niet op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn jegens aanbieder en/of een derde.

Artikel 4 – Tiny Tale-account

4.1 Gebruiker garandeert aan aanbieder dat de informatie die hij op de website plaatst en/of de informatie die hij aan aanbieder verstrekt (daaronder begrepen zijn de persoonsgegevens zoals naam en e-mailadres) volledig en juist is. Gebruiker stemt ermee in dat aanbieder zijn gegevens zal opslaan en kan gebruiken met betrekking tot het beheer van het Tiny Tale-account.

4.2 De verantwoordelijkheid voor geheimhouding van het wachtwoord van het Tiny Tale-account berust bij gebruiker.

4.3 Voor alle handelingen die via het Tiny Tale-account worden verricht draagt gebruiker alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Ingeval het vermoeden bestaat dat onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van het Tiny Tale-account, al dan niet door een derde, dient gebruiker aanbieder daarvan direct op de hoogte te stellen. In een dergelijke situatie is aanbieder gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij noodzakelijk acht ter bescherming van de website en de overige gebruikers van de diensten. Gebruiker is verplicht medewerking hieraan te verlenen.

4.4 Een Tiny Tale-account kan te allen tijde door hoofdgebruiker worden beëindigd.

4.5 Subgebruiker kan zich te allen tijde afmelden voor een Tiny Tale-account van hoofdgebruiker.

4.6 Hoofdgebruiker kan een subgebruiker te allen tijde het gebruik van zijn Tiny Tale-account ontzeggen en het gebruik van zijn TinyTale-account gedeeltelijk of volledig blokkeren voor subgebruiker.

4.7 In aanvulling op de andere (rechts)middelen die aanbieder ten dienste staan, is aanbieder te allen tijde zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om de verlening van één of meer diensten aan gebruiker (tijdelijk) te beperken, op te schorten of te beëindigen, het Tiny Tale-account tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te verwijderen, inhoud te verwijderen en/of een waarschuwing te doen uitgaan, in het bijzonder (maar niet daartoe beperkt) indien:

 • gebruiker handelt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden.
 • aanbieder van mening is dat handelingen van gebruiker schade aan andere gebruikers of aan aanbieder kunnen toebrengen. Aanbieder zal hiervoor in geen geval aansprakelijk zijn.

Artikel 5 – Intellectuele eigendommen en auteursrechten

5.1 Aanbieder behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

5.2 Aanbieder behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van haar werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken.

Artikel 6 – Overmacht

6.1 Onder overmacht wordt in deze algemene gebruiksvoorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop aanbieder geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor aanbieder niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

6.2 In geval van overmacht wordt de uitvoering van de diensten opgeschort zolang als de overmachttoestand het aanbieder onmogelijk maakt de diensten uit te voeren, zonder dat zij gehouden is aan gebruiker enige schade te vergoeden.

6.3 Bij blijvende overmacht is aanbieder gerechtigd haar diensten definitief te staken zonder dat zij gehouden is aan gebruiker enige schade te vergoeden.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1 Aanbieder sluit iedere aansprakelijk jegens gebruiker uit, tenzij gebruiker bewijst dat enigerlei schade is ontstaan ten gevolge van de diensten, veroorzaakt door de opzet en/of grove nalatigheid zijdens aanbieder.

7.2 Aanbieder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens anderen dan jegens gebruiker.

7.3 Aanbieder is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en welke andere (indirecte) schade dan ook.

7.4 Aanbieder voert controle uit op de inhoud en hanteert een strikt privacybeleid. Desalniettemin is het mogelijk dat door een (andere) gebruiker feitelijk onjuiste, beledigende, onfatsoenlijke of onsmakelijke inhoud op de website wordt geplaatst. Gebruiker gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat aanbieder ter zake geen aansprakelijkheid draagt.

7.5 De diensten worden beschikbaar gesteld in de staat waarin zij zich bevinden. Ondanks de continue zorg en aandacht die aanbieder besteedt aan de inhoud en samenstelling van de diensten, geeft zij geen garanties ten aanzien van de volledigheid, juistheid of betrouwbaarheid daarvan, noch garandeert aanbieder dat de diensten te allen tijde en zonder onderbrekingen, storingen of fouten beschikbaar zijn, dat gebreken te allen tijde hersteld worden, of dat de website en de server waarop die zich bevindt vrij zijn van virussen en andere besmettelijke en/of schadelijke bestanden. Gebruiker gaat er meer akkoord dat aanbieder niet aansprakelijk is voor verlies van of schade aan de computer van gebruiker, gegevens of computer- en telecommunicatiesystemen als gevolg van gebruik van de diensten.

Artikel 8 – Vrijwaring

8.1 Gebruiker vrijwaart aanbieder voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de het gebruik van het Tiny Tale-account schade lijden of hebben geleden.

8.2 Hoofdgebruiker vrijwaart aanbieder voor eventuele aanspraken van subgebruiker die in verband met de het gebruik van het Tiny Tale-account schade lijden of hebben geleden.

Artikel 9 – Gebruik van naam en/of beeldmerk van Tiny Tale

9.1 De naam Tiny Tale en alle overige aan Tiny Tale en/of aan aanbieder gelieerde, of redelijkerwijs te liëren namen/(beeld-)merken mogen slechts na schriftelijke toestemming van aanbieder door gebruiker gebruikt worden in (reclame-) uitingen.

Artikel 10 – Wijzigingen

10.1 Aanbieder heeft het recht om de diensten en deze algemene gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment aan te passen, zonder gebruiker daarvan in kennis te stellen. De gewijzigde algemene gebruiksvoorwaarden treden in werking op het moment van publicatie op de website.

10.2 Bij de verdere groei en ontwikkeling van aanbieder, kan de situatie zich voordoen waarbij overdracht van (onderdelen van) de onderneming ‘Tiny Tale B.V.’ plaatsvindt. In dat geval zullen bij een dergelijke overdracht ook de gegevens van gebruikers worden overgedragen. Aanbieder zal gebruiker in dat geval informeren over de overdracht van gegevens.

Artikel 11 – Toepasselijk recht en forumkeuze

11.1 Het Nederlands recht is bij uitsluiting van ieder ander rechtsstelsel van toepassing op alle aangelegenheden betreffende de diensten en deze algemene gebruiksvoorwaarden.

11.2 Geschillen welke voortvloeien uit de diensten en/of uit deze algemene gebruiksvoorwaarden zullen worden beslecht door de bevoegde rechter die verbonden is aan de rechtbank Midden-Nederland.